Wat we nodig hebben zijn sterke en betrouwbare partners!

Grote kans dat u afhankelijk bent van een aantal hooggespecialiseerde bedrijven die kennis en kunde, die intern niet beschikbaar is, in uw bedrijf inbrengen. Wellicht bent u ook op zoek naar een goed relatie met uw interne klanten binnen de eigen organisatie. "Partners" hebben en partner zijn is essentieel in de complexe wereld van vandaag. Wat maakt van een zakenrelatie een partner en in welk opzicht verschilt het van normale zakelijke relaties? Zowel intern als extern.

De literatuur spreekt over een aantal kenmerken die belangrijk zijn voor een goed partnerschap. U zult ze vast wel herkennen:

 • Gedeelde voordelen: wellicht de belangrijkste voorwaarde is dat beide partijen in een partnerschap voordelen behalen uit het partnerschap en dat die voordelen voor beide partijen helder zijn, liefst omschreven en meetbaar. Natuurlijk zijn directe financiële voordelen de eerste waaraan gedacht kan worden, maar het kunnen ook andere voordelen zijn, zoals gedeelde innovatie, of de mogelijkheid om eigen kennis te verdiepen en in praktijk te brengen. Maar ook het delen of afdekken van risico's kan een goede basis zijn voor partners.
  Ten slotte is een betere of constructievere werksfeer voor de medewerkers van beide partijen een veel genoemd voordeel van een goed partnerschap.
 • Commitment of inzet: een hoge inzet vanaf de deelnemers binnen het partnerschap is een belangrijke factor voor het geloof dat beide partijen hebben in het partnerschap. Gedeelde doelen en wederzijdse incentive afspraken dragen in belangrijke mate bij aan het wederzijds commitment. het partnerschap wordt versterkt als het contract helder de wederzijdse doelen en de incentive afspraken beschrijft. Een contract dat probeert de wederzijdse verantwoordelijkheden en procedures in detail vast te leggen wordt als contraproductief gezien. 
 • Een partnerschap moet gebaseerd zijn op onderling vertrouwen en een geloof in een langdurige goede relatie. Vertrouwen moet wel eerst gewonnen worden en komt meestal voort uit een voorgeschiedenis van constructief samenwerken door medewerkers van beide partijen voorafgaand aan het partnerschap. 
 • In de uitvoering van het partnerschap is het delen van kennis essentieel voor het langdurig voortbestaan van de relatie. Denk hierbij, naast het delen van inhoudelijke kennis met betrekking de werkzaamheden ook aan het delen van kennis over elkaars achtergrond, cultuur en werkprocessen. Het is zeker niet nodig dat beide partijen dezelfde organisatiecultuur hebben. Sterker nog, in veel gevallen zal men op zoek zijn naar een partner die sterk is in een bepaalde discipline, en daar een bijpassende sterke cultuur voor heeft ontwikkeld. Voorwaarde is dan dat beide partijen begrip hebben voor elkaars cultuur en de cultuurverschillen.  
 • Partnerschappen kunnen ook gebaseerd zijn op gedeelde afhankelijkheden van bv. bepaalde resources of van een gedeeld distributie- of verkoopkanaal.
 • Als laatste succesfactor voor een goed partnerschap wordt in de literatuur gesproken over de noodzaak van organisatorische integratie. Daaronder vallen drie zaken. Allereerst moeten de werkprocessen van beide partijen goed op elkaar aansluiten. Hierdoor lopen processen soepel door en ontstaan geen onnodige vertragingen en frustraties. Ook is het belangrijk dat informatie onderling wordt gedeeld en goed op elkaar is afgestemd. Een voorbeeld hierbij is het delen van planningen en prognoses. Gebruiken we daarbij wel dezelfde termen, taal en definities? 
  Het derde aspect van organisatorische integratie is sociale integratie. Het zijn vaak de goede persoonlijke relaties die ervoor zorgen dat problemen niet onnodig escaleren en men er onderling wel uitkomt.  

Bovenstaande bevindingen kunnen we prima gebruiken als checklist voor het beoordelen en versterken van onze eigen partnerschappen. Laten we eens een poging wagen terwijl we kijken naar de relatie tussen de IT afdeling en de rest van de organisatie. Stel uzelf daarom eens de volgende vragen?

 • In welke mate zijn er gemeenschappelijke doelen geformuleerd? 
 • Wordt de performance van IT gerapporteerd middels traditionele IT doelen zoals betrouwbaarheid en efficiëntie, of wordt er gekeken naar de business-impact (bijdrage aan de business doelstellingen)?
 • Hebben we SLA's die zijn geschreven vanuit de geest van een goed partnerschap, gebaseerd op onderling vertrouwen en commitment?
 • Is er wederzijds voldoende kennis van elkaars uitdagingen, drijfveren en mogelijkheden, 
 • Wordt er regelmatig onderling afgestemd over voortgang en planning, middels een echte dialoog?
 • Zitten we gezamenlijk aan tafel als er belangrijke besluiten worden genomen?  
 • Hoe is de persoonlijke relatie tussen de IT medewerkers en die in de business? 
 • Zijn er onderling carrièrekansen? Wordt er bij personeelsplanning breder gekeken dan de eigen afdeling?
 • etc, etc.

 

Partners hebben en partner zijn is een voorwaarde voor het kunnen doorgroeien naar een wendbare, veelzijdige en innovatieve IT organisatie. Meestal wordt het partnerschap goed gevormd in de proactieve fase van de ontwikkeling van IT organisaties. 

 


Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen